RÜHMAJUHTIDE TASEMED


Sihtasutus Õpilasmalev (SA ÕM) jagab malevarühmade rühmajuhid vastavalt rühma juhtimise kogemusele:


ROHELINE rühmajuht
Esimese aasta rühmajuht, kes on läbinud SA ÕM rühmajuhi koolitusprogrammi;

KOLLANE rühmajuht
Vähemalt teist aastat töötav rühmajuht;

PUNANE ehk rühmakomandör
Vähemalt 3-aastase rühmajuhtimise kogemusega ja vastava SA ÕM atesteerimise läbinud rühmajuht.
 


RÜHMAJUHI TEEKOND KOMANDÖRIKS

Komandöriks kandideerija annab oma soovist teada SA ÕM personali- ja koolitusjuhile ja läbib vastava atesteerimise. Protsessi kaasatakse lisaks SA ÕM staabile ka tegevkomandöride esindus.

Komandöriks on võimalus kandideerida kollasel rühmajuhil, kellel on vähemalt 3-aastane rühmajuhtimise kogemus (mille jooksul juhitud vähemalt 3 linnavälist ja 1 linnasisene rühm). Lisaks on kandidaat panustanud maleva toimimisse nt kaasa löönud mõne malevasündmuse korraldamisel. 

  TEEKONNA OSA
MILLELE TÄHELEPANU PÕÕRATAKSE/ MIDA HINNATAKSE?
KANDIDEERIMISE EELDUS


Teenistuskäik (3 aastat, mille jooksul juhitud vähemalt 3 linnavälist ja 1 linnasisene rühm*)
Soovituslik on kaasrühmajuhiks (mentoriks) olemine rohelisele rühmajuhile.Lisapanus maleva tegevustesse
(nt malevasündmuse korraldamisel osalemine)

 
Tagasiside osapooltelt (noored, tööandjad, kaasrühmajuhid);
Rühmade planeerimine ja läbiviimine (sh meeskonna loomine, koostöö kaasrühmajuhiga, kaasrühmajuhtide arendamine, ühistegevused, töökasvatuse korraldamine, rühmadokumentatsioon, suhtlemine, asjaajamine, probleemsituatsioonide lahendamine, olukordadega kohanemine);
Areng rühmajuhina.


Initsiatiiv, planeerimine ja läbiviimine.
                              
ATESTEERIMINE**
 Kandideerimine & eneseanalüütilise dokumentatsiooni esitamine

Vestlus

Tagasiside

 Kandidaadi eneseanalüüsioskus (enesekriitika, õnnestumised/
eksimused, õpimomendid neist); Kandidaadi omadused (juhtimisstiil, konkreetsus, enesekindlus ja -väljendus jms); väärtushinnangud; nägemus endast kui rühmakomandörist;  dokumentide sisukas ja korrektne täitmine.
KOOLITUSPROGRAMMIS OSALEMINE ja noorsootöötaja laagrijuhataja OSAKUTSE OMANDAMINE
    L
Uute rühmajuhtide koolitusprogrammis osalemine

Osakutse tase 6 materjali omandamine ja eksami sooritamine

L
Koolitusprogrammis aktiivselt osalemine.Osakutse eksami edukas sooritamine.


*TEENISTUSKÄIK
Linnasisene rühm: Lubatud on mõne teise malevakorraldaja juures linnasisese rühma juhtimine, eeldusel et rühm on kestnud vähemalt 12 päeva.

**ATESTEERIMISE AJAKAVA:
Kandidaatide teatavaks tegemine kokkutulekul (august); kandideerimisdokumentide esitamine (november); eneseanalüütilise küsimustiku täitmine (november-detsember); vestlus (jaanuar-veebruar); koolitusporgramm (aprill-mai); eksam (juuni).


Traditsiooniline komandöride saarereis. Abrukal 2021.a juuni