RÜHMAJUHTIDE TASEMED

Sihtasutus Õpilasmalev (SA ÕM) jagab malevarühmade rühmajuhid vastavalt rühma juhtimise kogemusele:

ROHELINE
Esimese aasta rühmajuht, kes on läbinud SA ÕM rühmajuhi koolitusprogrammi;

KOLLANE
Vähemalt teist aastat töötav rühmajuht;

PUNANE ehk rühmakomandör
Võimalus kandideerida kollasel rühmajuhil, kellel on vähemalt 3aastane rühmajuhtimiskogemus (mille jooksul juhitud vähemalt 3 linnavälist ja 1 linnasisene rühm) ning lisaks panustanud maleva toimimisse nt kaasa löönud mõne malevasündmuse korraldamisel.
RÜHMAJUHI TEEKOND KOMANDÖRIKS

Komandöriks kandideerija annab oma soovist teada SA ÕM staabile ja läbib vastava atesteerimise. Korraldab atesteerimist SA ÕM personali- ja koolitusjuht. Protsessi kaasatakse lisaks SA ÕM staabile ka tegevkomandöride esindus.

  TEEKONNA OSA
MILLELE TÄHELEPANU/ MIDA HINNATAKSE?
KANDIDEERIMISE EELDUS


Teenistuskäik (3 aastat, mille jooksul juhitud vähemalt 3 linnavälist ja 1 linnasisene rühm*)

Lisapanus maleva tegevustesse
(nt malevasündmuse korraldamisel osalemine)

 
Tagasiside osapooltelt (noored, tööandjad, kaasrühmajuhid);
Rühmade planeerimine ja läbiviimine (sh meeskonna loomine, koostöö kaasrühmajuhiga, kaasrühmajuhtide arendamine, ühistegevused, töökasvatuse korraldamine, rühmadokumentatsioon, suhtlemine, asjaajamine, probleemsituatsioonide lahendamine, olukordadega kohanemine);
Areng rühmajuhina.

Initsiatiiv, planeerimine ja läbiviimine.
                              
ATESTEERIMINE**
 Kandideerimine & eneseanalüütilise dokumentatsiooni esitamine

Vestlus

Tagasiside

 Kandidaadi eneseanalüüsioskus (enesekriitika, õnnestumised/
eksimused, õpimomendid neist); Kandidaadi omadused (juhtimisstiil, konkreetsus, enesekindlus ja -väljendus jms); väärtushinnangud; nägemus endast kui rühmakomandörist;  dokumentide sisukas ja korrektne täitmine.
KOOLITUSPROGRAMMIS OSALEMINE ja noorsootöötaja laagrijuhataja OSAKUTSE OMANDAMINE
    L
Uute rühmajuhtide koolitusprogrammis osalemine

Osakutse tase 6 materjali omandamine ja eksami sooritamine

L
Koolitusprogrammis aktiivselt osalemine.Osakutse eksami edukas sooritamine.


*TEENISTUSKÄIK
Linnasisene rühm: Lubatud on mõne teise malevakorraldaja juures linnasisese rühma juhtimine. Eeldusel, et rühm on kestnud vähemalt 12 päeva.

**ATESTEERIMISE AJAKAVA:
Kandidaatide teatavaks tegemine kokkutulekul (august); kandideerimisdokumentide esitamine (november); eneseanalüütilise küsimustiku täitmine (november-detsember); vestlus (jaanuar-veebruar); koolitusporgramm (aprill-mai); eksam (juuni).


Traditsiooniline komandöride saarereis. Abrukal 2021.a juuni